Tuyên truyền phổ biến về quyền trẻ em 2016

Tháng Năm 22, 2019 2:44 sáng

HCSINH~1Học si nh tìm hiểu sách báo liên quan đến luật trẻ em 2016

Hội thi Nghi thức Đội và ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn và công nhận CHRLĐV (7)Đ/c BT đoàn trường tuyên truyền về luật trẻ em